اعضای شورا دوره ششم

سید یونس منصوری

سید یونس منصوری

صفرعلی بیات

صفرعلی بیات

جعفر شیرعلی

جعفر شیرعلی

علی درویشی

علی درویشی

حسین صلحی

حسین صلحی

دهیار فعلی و سابق